LKS Initiation Ceremony/Thanksgiving Dinner TBD

Nov 16, 2017 to Nov 17, 2017